DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

DOP-2

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

B.1. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania właściciela, np. dane zarządcy nieruchomości w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJID. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Jeżeli w pozycji 22 zaznaczono kwadrat 2 to zużycie wody należy podać tylko z części zamieszkałej.
Liczba lokali

* W przypadku braku możliwości wykazania rzeczywistego zużycia wody obowiązuje załącznik ZZW - Oświadczenie właściciela nieruchomości określające zużycie wody. Dane z oświadczenia należy przepisać do deklaracji.

ZZW - OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOSCI OKREŚLAJĄCE ZUŻYCIE WODY

Lp. p1 p2 p3
Okres przyjęty do ustalenia opłaty (6 lub 12 m-cy) Liczba osób zamieszkałych Przeciętna norma zużycia wody w m3 Zużycie wody w miesiącu (p1 x p2)
Styczeń
r.
3 m3
Luty
r.
3 m3
Marzec
r.
3 m3
Kwiecień
r.
3 m3
Maj
r.
3 m3
Czerwiec
r.
3 m3
Lipiec
r.
3 m3
Sierpień
r.
3 m3
Wrzesień
r.
3 m3
Październik
r.
3 m3
Listopad
r.
3 m3
Grudzień
r.
3 m3
p4 Łącznie zużycie wody m3 z wybranego okresu (suma p3)
Wybrany okres
p5 Średniomiesięczne zużycie wody z wybranego
okresu (p4 dzielone przez 6 lub 12 m-cy)

** w nieruchomościach wysiedlanych ilość zużytej wody z ostatniej faktury, przy czym należy zaznaczyć ten kwadrat:

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1. OPŁATA OD ZUŻYCIA WODY

(iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody w m3 oraz stawki opłaty) Do wyliczenia opłaty należy przyjąć zużycie wody wykazane w poz. 24 podzielone przez 6 lub 12 w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego. Zużycie wody podajemy do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli do deklaracji dołączone zostały załączniki ZOP-2 to opłatę za poszczególne nieruchomości należy wyliczyć w tych załącznikach.
Opłata za odpady
Średnie miesięczne zużycie wody (m3)
Stawka
Kwota opłaty za miesiąc

F.2. Zwolnienie dla kompostujących odpady biodegradowalne

Dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej którzy bioodpady w całości poddają procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach)W pozycji 31 - iloczyn kwoty opłaty za miesiąc (poz. 29) oraz stawki % zwolnienia dla kompostujących (poz. 30)
Stawka zwolnienia
%
Kwota zwolnienia za miesiąc

F.3. KWOTA OPŁATY

Kwota opłaty z pozycji 29, a w przypadku kompostujących w całości odpady biodegradowalne kwota opłaty z poz. 29 pomniejszona o kwotę zwolnienia z poz. 31
Kwota opłaty


ZWG – OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI dotyczące gospodarstw domowych, w których wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem

Ilość gospodarstw domowych, w których wysokość opłaty przekracza 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem Łączne zużycie wody w gospodarstwach domowych wykazanych w pozycji p1 z wybranego okresu (w m3) Średniomiesięczne zużycie wody z wybranego okresu (P2 dzielone przez 6 lub 12 m-cy) Stawka opłaty Opłata od zużycia wody w wykazanych gospodarstwach domowych- iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody oraz stawki opłaty Opłata za gospodarstwa domowe do wysokości nieprzekraczającej 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - iloczyn ilości gospodarstw i maksymalnej dopuszczalnej wysokości opłaty Kwota pomniejszenia opłaty
P1 P2 P3 P4 P5
(P3 X P4)
P6
(P1 X 0)
P7
(P5-P6)

F.5. OPŁATA ZA POJEMNIKI Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (należy wypełnić tylko jeżeli w poz. 22 zaznaczono kwadrat 2)

(iloczyn liczby pojemników przypadających na część niezamieszkałą nieruchomości, liczby wywozów w tygodniu, liczby wywozów w tygodniu, liczby tygodni w roku oraz stawki opłaty). Stawkę za pojemnik należy rozumieć jako stawkę za jednokrotne opróżnienie pojemnik o określonej pojemności.
Liczba wywozów w tygodniu nie może być mniejsza niź 1.
Liczba pojemników (p1) dla nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Szczecin

Rodzaj pojemnika (pojemność) Opłata za odpady zbierane selektywnie
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 24 zaznaczyli kwadrat 1.
Liczba pojemników (p1) Liczba wywozów w tygodniu Stawka Kwota opłaty/52 tyg./rok

G. KWOTA OPŁATY (nie podlega zaokrągleniu)

kwota z poz. 64 płatna jest bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta Szczecin w terminach:

  • do 15 lutego za styczeń i luty;
  • do 15 kwietnia za marzec i kwiecień;
  • do 15 czerwca za maj i czerwiec;
  • do 15 sierpnia za lipiec i sierpień;
  • do 15 października za wrzesień i październik;
  • do 15 grudnia za listopad i grudzień;

Do czasu otrzymania informacji o indywidualnym numerze rachunku opłatę należy wpłacać na rachunek: 24 1020 4795 0000 9102 0278 0328

H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

67. Kopia faktury z zużycie wody

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ